ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณพระตำหนักเพนียดคล้องช้าง ตำบลสวนพริก อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ชื่อว่าโรงเรียนหัตถกรรมพระนครศรีอยุธยา  
                ในปี  พ.ศ. ๒๔๘๙ โรงเรียนนี้ได้ ถูกแยกเป็นโรงเรียนช่างปั้นและโรงเรียนช่างต่อเรือ ในส่วนของโรงเรียนช่างปั้น ได้ย้ายขึ้นมาอยู่ในเกาะเมืองและพัฒนาเป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันส่วนที่เป็นโรงเรียนช่างต่อเรือได้ย้ายไปอยู่บนเกาะลอยบริเวณพระตำหนักสะพานเกลือ ตำบลหัวรอ  บนเนื้อที่  ๑๙  ไร่  ๒  งาน  และใช้ชื่อว่าโรงเรียนช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนการต่อเรือพื้นเมืองเป็นหลัก  และเพิ่มสาขาวิชาที่  เกี่ยวข้องเรื่อยมา  
                ต่อมาในปี พุทธศักราช  ๒๕๑๙ มีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการให้รวมกับโรงเรียนการช่างสตรีและโรงเรียนการช่างพระนครศรีอยุธยา แล้วใช้ชื่อเดียวกัน คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในปี ๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษาออกเป็นสองวิทยาลัย คือ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยให้ส่วนที่เป็นช่างต่อเรือรวมอยู่กับวิทยาลัยเทคนิค  
                จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้แยกตัวออกมาเป็นวิทยาลัยการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาและในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับการเปิดสอนสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมจากเดิมที่มีเพียงสาขาช่างต่อเรือเพียงอย่างเดียว