ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมและการฝึกปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมและการฝึกปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51 KB
แบบฟอร์ม-สผ.2.doc
แบบฟอร์ม-สผ.2 doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.5 KB
แบบฟอร์ม-สผ.2.PDF
แบบฟอร์ม-สผ.2.PDF
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.12 KB
แบบเก็บข้อมูลด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
แบบเก็บข้อมูลด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.3 KB
แบบเก็บข้อมูลด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แบบเก็บข้อมูลด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.42 KB
แบบเก็บข้อมูลด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
แบบเก็บข้อมูลด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.97 KB
แบบเก็บข้อมูลด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
แบบเก็บข้อมูลด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.05 KB
แบบเก็บข้อมูลด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
แบบเก็บข้อมูลด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.96 KB
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล

(Self Assessment Report : SAR)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.4 KB
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองแผนกวิชา2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองแผนกวิชา2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 546.5 KB
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา(ปรับปรุง 29 ส.ค.61)
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา(ปรับปรุง 29 ส.ค.61) 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 661.12 KB
ปรับปรุงเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ศธ๐๖๐๖/๘๖๓ ลงวันที่๗กุมภาพันธ์๒๕๖๓
ปรับปรุงเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ศธ๐๖๐๖/๘๖๓ ลงวันที่๗กุมภาพันธ์๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 727.43 KB
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1004.6 KB
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422 KB
แฟ้มสะสมงานพนักงานราชการ

แฟ้มสะสมงานพนักงานราชการ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.65 MB
อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  วันที่15ก.ค.61
ตัวอย่าง แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN
ตัวอย่าง แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399 KB
คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกระบวนการ Professional Learning Community (PLC)
คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกระบวนการ Professional Learning Community (PLC)
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
KPI.บริหารความเสี่ยง2560-1 (py1-3)
KPI.บริหารความเสี่ยง2560-1 (py1-3)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB
KPI.บริหารความเสี่ยง2560-2(py1-3)
KPI.บริหารความเสี่ยง2560-2(py1-3)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
KPI.บริหารความเสี่ยง2560-3 (py1-3)
KPI.บริหารความเสี่ยง2560-3 (py1-3)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB
KPI.บริหารความเสี่ยง2560-1
KPI.บริหารความเสี่ยง2560-1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.5 KB
KPI.บริหารความเสี่ยง2560-2
KPI.บริหารความเสี่ยง2560-2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176 KB
แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ-ตัวบ่งชี้ที่1
แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ-ตัวบ่งชี้ที่1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1ระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1ระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2ระดับคุณภาพภายในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2ระดับคุณภาพภายในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพภายในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพภายในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.5 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.5 KB
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64 KB
คู่มือประเมินส่วนราชการ
คู่มือประเมินส่วนราชการ
แนวทางปฏิบัติในงานพิธีการและมารยาททางสังคม
แนวทางปฏิบัติในงานพิธีการและมารยาททางสังคม
ระเบียบการแต่งกาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2565
ขั้นตอนการสมัคร การชำระเงินค่าสมัคร2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.58 MB
รับสมัคร นร.64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.03 KB
แผนการเรียนนักเรียนรหัส62
แผนการเรียนนักเรียนรหัส62
แผนการเรียนนักเรียนรหัส63
แผนการเรียนนักเรียนรหัส63
แผนการเรียนนักเรียนรหัส64
แผนการเรียนนักเรียนรหัส64
แผ่นพับวิทยาลัยต่อเรือ 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 702.26 KB