ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาช่างต่อเรือ
แผนกวิชาช่างต่อเรือ