ภาพกิจกรรม
ประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่
นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยกำหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,21:28   อ่าน 16 ครั้ง