ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายพิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียนระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดยคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน ร่วมพิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ รวมทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมการให้โอกาสแก่นักศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,10:43   อ่าน 26 ครั้ง