ข่าวสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
ปฏิทินงานหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2-2565 (อ่าน 17) 17 ม.ค. 66
แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายครูและบุคลาการทางการศึกษาดูแลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา (อ่าน 116) 31 ต.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 164) 20 ต.ค. 65
ปฏิทินการปฏิบัติงานงานวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 175) 18 ก.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 275) 02 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (อ่าน 220) 02 ส.ค. 65
แผนพัฒนาการจัดกรศึกษา 2564-2566 (อ่าน 546) 29 ก.ย. 64
แผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา(พ.ศ.2561-2563) (อ่าน 613) 04 พ.ค. 63
แผนพัฒนาสถานศึกษา (อ่าน 774) 03 มิ.ย. 62