ข่าวสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
ปฏิทินการปฏิบัติงานงานวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 23) 18 ก.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 115) 02 ส.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (อ่าน 88) 02 ส.ค. 65
แผนพัฒนาการจัดกรศึกษา 2564-2566 (อ่าน 404) 29 ก.ย. 64
แผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา(พ.ศ.2561-2563) (อ่าน 481) 04 พ.ค. 63
แผนพัฒนาสถานศึกษา (อ่าน 648) 03 มิ.ย. 62