ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ“Big Cleaning Day” (อ่าน 57) 08 พ.ย. 64
รายงานการประชุม การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (อ่าน 48) 08 พ.ย. 64
คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัย (อ่าน 50) 08 พ.ย. 64
คำสั่งลงทะเบียนภาคเรียนที่2/2564 (อ่าน 61) 27 ต.ค. 64
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่1/2564 (อ่าน 70) 19 ต.ค. 64
คำสั่งมอบหมายหน้าที่หน่วยเบิกจ่ายพัสดุ (อ่าน 69) 14 ต.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (อ่าน 72) 06 ต.ค. 64
คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ 164/2564 สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (อ่าน 90) 06 ต.ค. 64
แผนพัฒนาการจัดกรศึกษา 2564-2566 (อ่าน 82) 29 ก.ย. 64
ปฏิทินการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 97) 06 ก.ย. 64
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 80) 19 พ.ค. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 88) 13 พ.ค. 64
แผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา(พ.ศ.2561-2563) (อ่าน 199) 04 พ.ค. 63
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 193) 04 พ.ค. 63
แบบฟอร์มวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (อ่าน 149) 17 เม.ย. 63
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR) (อ่าน 246) 04 ก.พ. 63
การประชุมครูและบุคลากรครั้งที่1/2563 (อ่าน 185) 01 ก.พ. 63
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองแผนกวิชา2562 (อ่าน 775) 17 ม.ค. 63
แนวปฏิบัติการดำเนินการฝึกงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อ่าน 121) 17 ม.ค. 63
แผนพัฒนาสถานศึกษา (อ่าน 359) 03 มิ.ย. 62