ข่าวสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
คำสั่งลงทะเบียนนักเรียนใหม่(รอบเพิ่มเติม) วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 37) 02 พ.ค. 65
ตัวอย่างแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (อ่าน 211) 05 มี.ค. 65
ปฏิทินงานวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 217) 20 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (อ่าน 209) 20 ธ.ค. 64
ปฏิทินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 223) 20 ธ.ค. 64
รายงานการประชุม การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (อ่าน 246) 08 พ.ย. 64
คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัย (อ่าน 259) 08 พ.ย. 64
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่1/2564 (อ่าน 270) 19 ต.ค. 64
คำสั่งมอบหมายหน้าที่หน่วยเบิกจ่ายพัสดุ (อ่าน 274) 14 ต.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (อ่าน 288) 06 ต.ค. 64
คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ 164/2564 สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (อ่าน 300) 06 ต.ค. 64
แผนพัฒนาการจัดกรศึกษา 2564-2566 (อ่าน 269) 29 ก.ย. 64
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 242) 19 พ.ค. 64
แผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา(พ.ศ.2561-2563) (อ่าน 351) 04 พ.ค. 63
รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 357) 04 พ.ค. 63
การประชุมครูและบุคลากรครั้งที่1/2563 (อ่าน 344) 01 ก.พ. 63
แผนพัฒนาสถานศึกษา (อ่าน 510) 03 มิ.ย. 62