ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายฐิรวัฒน์ ประสพสม
ครูที่ปรึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.2/1โทร0894763307

นายฐิติกร เอี่ยมแสงศรี
ครูที่ปรึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1/2,ปวส.2/1โทร0873428511

นายเกริก โพธฺิ์ตระกูล
ครูที่ปรึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.3/1โทร0641416168

นายจักรกฤษณ์ อ่วมแก้ว
ครูที่ปรึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.1/1โทร 0871156597

นางเตือนใจ รักซ้อน
ครูที่ปรึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1/1โทร0861310020