ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายชิตพล พองผลา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายฐิติกร เอี่ยมแสงศรี
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเกริก โพธฺิ์ตระกูล
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายจักรกฤษณ์ อ่วมแก้ว
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายอมร รักซ้อน
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง