ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายมานนท์ ฉิมพาลี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์