ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายมานนท์ ฉิมพาลี
ครูที่ปรึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2/1โทร0817716822

นายศศินัฐ มารศรี
ครูที่ปรึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1/1 โทร 0819944938