ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายทนงศักดิ์ หมวดอินทอง
ครูที่ปรึกษาช่างก่อสร้าง ปวช.1/1โทร081716822