ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายทนงศักดิ์ หมวดอินทอง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายศุภชัย ร่มโพธิ์
ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง