ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

นางจารุณี เบญจผลาพันธ์
ครูที่ปรึกษาการจัดการโลจิสติกส์ ปวส.2/1โทร 0898031851

นางภัคศรัณย์ภรณ์ สายแวว
ครูที่ปรึกษาการจัดการโลจิสติกส์ ปวส.1/1โทร 0894916737