ครูที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอิศเรศ เฮงสุโข
ครูที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2/1 ปวช.3/1

นางสาวกาลัญญุตา ศักดิ์วิลาวัณย์
ครูที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1/1