ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอิศเรศ เฮงสุโข
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ