บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว

นายสรวิชญ์ ทองคำ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวจามจุรี พยุงดี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางวิไลวรรณ นิลมงคล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางพรสุภา กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวไพลิน ศิริมงคล
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

นายอุทัย ซุ่นใช้
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นายธวัชชัย จันทรชีวะ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายวิชัย หงษาวดี
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวศันยรินทร์ มาลากัญจน์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวอรุณี แก้วมณี
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นางสาววิรัญชนา ไกรทัต
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม