บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว

นายสรวิชญ์ ทองคำ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสมบัติ ลาภอารมณ์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางวิไลวรรณ นิลมงคล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางพรสุภา กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวไพลิน ศิริมงคล
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

นายอุทัย ซุ่นใช้
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นายธวัชชัย จันทรชีวะ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายวิชัย หงษาวดี
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวศันยรินทร์ มาลากัญจน์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล