หัวหน้าแผนก

นางจารุณี เบญจผลาพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

นายวิบูลย์ เบ๊ะกี
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางภาวิณี นิลวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

นายสุทิน บัวประดิษฐ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ว่าที่ร้อยตรี ศักดา ไชยสีลา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายฐิรวัฒน์ ประสพสม
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายมานนท์ ฉิมพาลี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายทนงศักดิ์ หมวดอินทอง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายชาญชัย ศิริกระจ่าง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างต่อเรือ

นายอิศเรศ เฮงสุโข
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุทัศน์ โพธิ์อ่อง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น