ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางภาวิณี นิลวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวบุญชญา เขตภัทรพิพิธ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์