ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายวิบูลย์ เบ๊ะกี
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางเตือนใจ รักซ้อน
ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายนิทัศน์ จำแนกยุทธ์
ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน