ฝ่ายบริหาร

นายไพรัตน์ ถิรบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิวพร ปานเกตุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายณรงค์ สมประสงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวศิวพร ปานเกตุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายณรงค์ สมประสงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร