ฝ่ายบริหาร

นายณรงค์ สมประสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจารุณี เบญจผลาพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายทนงศักดิ์ หมวดอินทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางภัคศรัณย์ภรณ์ สายแวว
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายอิศเรศ เฮงสุโข
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ