ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายศศิณัฐ มารศรี
หัวหน้าแผนกช่างยนต์

นายสุเมธ เลิศล้ำ
ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายทิวา คล้ายสุบรรณ
ครูแผนกวิชาช่างยนต์