ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาช่างยนต์

นายสุทิน บัวประดิษฐ์
ครูที่ปรึกษาช่างยนต์ ปวช.1/1,2โทร 0830464898

นายวิบูลย์ เบ๊ะกี
ครูที่ปรึกษา ช่างยนต์ ปวช.2 โทร0923612796

นายสมบูรณ์ จตุรกูล
ครูที่ปรึกษาช่างยนต์ ปวช.3/1โทร0851809899

นายนิทัศน์ จำแนกยุทธ์
ครูที่ปรึกษาช่างยนต์ ปวช.3โทร0818359367

นายสุเมธ เลิศล้ำ
ครูที่ปรึกษาช่างยนต์ ปวส.2โทร

นายทิวา คล้ายสุบรรณ
ครูที่ปรึกษาช่างยนต์ ปวส.1โทร0802556303