ครูที่ปรึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ว่าที่ร้อยตรี ศักดา ไชยสีลา
ครูที่ปรึกษาช่างกลโรงงาน ปวช.1/2 ปวช.2/1 ปวช.3/1 โทร0623122544

นายธิติ ไชยสงวนสุข
ครูที่ปรึกษาช่างกลโรงงาน ปวส.1/1 ปวส.2/1โทร0917656062

นางสาวฉัตรมณี วงษ์ครุฑ
ครูที่ปรึกษาช่างกลโรงงาน ปวช.1/1โทร0927267437