ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายมานพ กว้างทะเล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสาวสุดารักษ์ วงศ์อนุสรณ์
ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ว่าที่ร้อยตรี ศักดา ไชยสีลา
ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายธิติ ไชยสงวนสุข
ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสาวฉัตรมณี วงษ์ครุฑ
ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน